CONVOCARE AGOA SC TRANSTEC SA

Sep 30th, 2015 in sectiunea Local, Ultimele stiri, Alte stiri.

CONVOCARE

                      In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al SC TRANSTEC SA, cu sediul in loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, jud. Galati, inregistrata la ONRC Galati sub nr.J17/59/1991, avand CUI RO 1632935, Consiliul de Administratie, urmare a solicitarii nr. 206/04.09.2015 a actionarului semnificativ persoana juridica CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL din municipiul Galati, avand CUI 34748902, reprezentata de administratorul Stefan Constantin, care detine un numar de 348.371 actiuni, reprezentand 49.8570% din capitalul social al SC TRANSTEC SA Tecuci,  convoaca in data de 29.10.2015, ora 10.00, la sediul societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si la ora 12.00 Adunarea Generala  Extraordinara a Actionarilor.

            In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 29.10.2015 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 30.10.2015, la aceeasi ora, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

 

1.  Revocarea presedintelui CA si a membrilor CA.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a presedintelui CA, a membrilor CA si a Directorului general pe baza situatiilor financiare de la 01.01.2015 pana la data prezentei AGOA.

3. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 administratori pentru un mandat de 4 ani.

4. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie  dintre membrii CA.

5. Aprobarea cuantumului indemnizatiei membrilor CA.

6. Aprobarea imputerncirii unei persoane in vederea efectuarii demersurilor necesare la ONRC Galati pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de AGOA din 29/30.10.2015.

7. Aprobarea  datei  de 20.11.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Aprobarea datei de 19.11.2015 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare de la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

 

  1. Informare pentru actionari referitoare la schimbarile ce au avut loc in structura actionariatului SC TRANSTEC SA Tecuci.
  2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al SC TRANSTEC SA Tecuci astfel :

Art. 8 Structura capitalului social al societatii va fi urmatoarea :

–          Constantin Relative Investments SRL cu sediul in loc. Bucuresti, sector 6, str. Aleea

Parva nr.6, bl.C37, ap.152, avand un numar de 348.371 actiuni si un aport la capitalul social de 49.8570%

–          Societatea de Investitii Financiare Moldova SA cu sediul in loc. Bacau, str. Pictor

Aman, nr. 94c, jud. Bacau, avand un numar de 286.699 actiuni si un aport la capitalul social de 41.0309%

–          Alte persoane fizice avand un numar de 63.670 actiuni si un aport la capitalul social

de 9.1121%

conform listei actionarilor detinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de 16.10.2015.

  1. Aprobarea modificarii art.13 din actul constitutiv al SC TRANSTEC SA Tecuci cu

privire la componenta nominala a noului Consiliu de Administratie.

  1. Aprobarea imputerncirii unei persoane in vederea efectuarii demersurilor necesare la ONRC Galati pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de AGEA din 29/30.10.2015.
  2. Aprobarea  datei  de 20.11.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Aprobarea datei de 19.11.2015 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare de la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

            La sedinta pot participa toti actionarii inscrisi in  Registrul consolidat al actionarilor listat de DEPOZITARUL CENTRAL SA avand ca data de referinta 16.10.2015 stabilita in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentanti legali sau prin reprezentant pe baza de procura speciala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, AGEA  care trebuie sa fie insotite de proiecte de hotarare avand data si ora de inregistrare pana la 12.10.2015 ora 14.00.

Actionarii pot face propuneri de candidaturi pentru posturile de membri al Consiliului de Administratie, in cereri fiind incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile respective, pana la data de 12.10.2015 ora 14.00. La cerere se va atasa pentru fiecare candidat Curriculum vitae si copie de pe documentul de identitate pentru edificarea actionarilor privind identitatea si calificarea profesionala a acestora. Lista completa a candidatilor pentru alegerea Consiliului de administratie va fi diponibila la sediul societatii incepand cu data de 13.10.2015.

            Convocarea AGOA, AGEA, proiectul de hotarare a AGOA, AGEA, raportul curent privind convocarea AGOA, AGEA, modelele de imputerniciri speciale si buletinele de vot prin corespondenta sedinta sunt disponibile la sediul societatii si se pot obtine  copii de pe acestea in zilele cu program de lucru ale societatii intre orele 12.00-14.00, incepand cu data de 28.09.2015, dupa publicarea in Monitorul Oficial si dupa expirarea termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocarii initiale, prevazut in art.117 din Legea 31/1990R – incepand cu data de 13.10.2015, in cazul in care se aduc copletari la ordinea de zi si este definitiva lista de candidati.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participle la adunarile generale este permis pe baza actului de identitate  in original, prin verificarea existentei in Registrul actionarilor la data de referinta.

Actionarii, persoane juridice, vor participa la AGOA, AGEA prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de ORC, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridical reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 de ore inainte de adunare, procura speciala, in original, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

            Formularele de imputernicire ( procura speciala ) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii  incepand cu data de 12.10.2015, intre orele 10-14.

Formularul de imputernicire speciala va fi intocmit in 3 exemplare, din care : un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu pana la data de 27.10.2015 ora 10.00, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Fromularele de imputernicire vor fi insotite de copie de pe documentul de identitate a actionarului persoana fizica sau copie de pe certificatul constatator eliberat de ORC confrom dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 si copie de pe documentul de identitate a reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice. Este obligatorie completarea corecta, integrala si clara a formularelor de imputernicire speciala.

            Actionarii pot sa voteze si prin buletin de vot prin corespondenta care trebuie transmis in original, autentificat prin notariat public, prin posta sau alt mijloc de transport sigur si rapid, pe adresa SC TRANSTEC SA Tecuci si sa soseasca cel traziu pana la data de 27.10.2015 ora 10.00. Modul de intocmire si procedura de vot este asemanatoare cu aceea de la formularele de imputernicire speciala. Buletinul de vot prin corespondenta va fi insotit de copie de pe documentul de identitate al actionarului peroana fizica sau copie de pe certificatul constatator eliberat de ORC confrom dispunere de masuri a CNVM 26/20.12.2012 si copie de pe documentul de identitate a reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform regulamentului CNVM 6/2009 modificat cu regulamentul CNVM 7/2010.

           

            Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii  sau la tel. 0236.82.00.15.

                       

                                                                                  PRESEDINTE CA

                                                                                  BUTURCA MARIAN

 

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal