Anunț MEDIU »

Anunț MEDIU

SC DACAECUN  AUTO  2015  SRL, titular al proiectului ”Amplasare hală pentru repararea și întreținerea autovehiculelor”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi amplasat în Comuna Gohor, sat Gohor, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri între orele 08.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro/reglementari/Acordul de mediu/Proiect de cizie etapa de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile […]

Anunț ANGAJARE »

Anunț ANGAJARE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor,  strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Inspector de specialitate, resurse umane: un post, conform HG 286/23.03.2011.   Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 21.01.2019,  ora 9.00 , – Proba interviu în data de 22.01.2019,  ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii superioare – vechime în muncă – nu este necesară – apt din punct de vedere medical; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, (până […]

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR

SERVIREC S.R.L., CUI 6592203, J17/3139/16.12.1994, cu sediul social în Municipiul Tecuci, str. Bobîlna, nr. 2, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR sediu, suspendare de activitate.  Il declar nul. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde – ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 1/3A ”Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde” – versiune simplificată »

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde – ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 1/3A ”Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde” – versiune simplificată

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRETUL VERDE anunță prelungirea, până la data de 28.02.2019, a Sesiunii 1/2018, Apel de selectie nr. 1/2018  pentru Măsura 1/3A, deschis inițial în perioada 12.11.2018 – 12.12.2018. Data lansării apelului de selecție: 12.11.2018  Data limită de depunere a proiectelor: 28.02.2019  Beneficiari eligibili: Fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) si grupuri de fermieri legal  constituite care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României si care participă pentru prima dată la scheme de calitate pentru produse agricole şi agroalimentare; Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea și functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) Fondul nerambursabil total disponibil/măsură este 29.366 euro.  Suma maximă nerambursabilă care poate fi […]

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 10/6B ”Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului” – versiune simplificată »

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE – ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE Măsura 10/6B ”Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului” – versiune simplificată

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRETUL VERDE anunță prelungirea, până la data de 28.02.2019, a Sesiunii 1/2018, Apel de selectie nr. 1/2018 pentru Măsura 10/6B, deschis inițial în perioada 12.11.2018 – 12.12.2018. Data lansării apelului de selecție: 12.11.2018 Data limită de depunere a proiectelor: 28.02.2019 Beneficiari eligibili: Entități publice autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare cu domeniul de activitate de protejarea mediului, peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare naturală Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000 Fondul nerambursabil total disponibil/măsură este 29.366 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Valoarea sprijinului nerambursabil pentru un proiect este de maxim 29.366 euro. Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din […]

Asociația ”GAL TECUCI” – ANUNȚ PRELUNGIRE Apel de selecție – Nr. 1/2018 Măsura M5/6B – ”Renovarea satelor” »

Asociația ”GAL TECUCI” – ANUNȚ PRELUNGIRE Apel de selecție – Nr. 1/2018 Măsura M5/6B – ”Renovarea satelor”

Data limită de depunere a proiectelor se prelungește până la 18.12.2018, ora 16.00, în conformitate cu  Hotărârea CD nr. 47/10.12.2018. Data lansării apelului de selecție: 09.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție  – M5/6B ”Renovarea satelor” Tipurile de beneficiari eligibili: Beneficiarii direcți ai măsurii sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale UAT-urilor (ADI); ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială, creșe și infrastructură de tip after-school; ONG – reprezentative pentru activitățile de mediu, cultură; Unități de cult. Fondurile disponibile pentru măsura M5/6B – ”Renovarea satelor” – 64.403 euro Suma maximă […]

Asociația ”GAL TECUCI” – ANUNȚ PRELUNGIRE Apel de selecție Nr. 1/2018 Măsura M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” »

Asociația ”GAL TECUCI” – ANUNȚ PRELUNGIRE Apel de selecție Nr. 1/2018 Măsura M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

Data limită privind depunerea proiectelor se prelungește până la 18.12.2018, ora 16.00, în conformitate cu Hotărârea CD nr. 47/10.12.2018. Data lansării apelului de selecție: 09.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție – M6/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”; Tipurile de beneficiari eligibili: ONG-uri, autorităţi publice locale, asociaţiile acestora, parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri și persoane juridice private inclusiv asociații ale minorităților etnice din teritoriul GAL. (Aceștia trebuie să facă parte din categoria furnizorilor de servicii sociale). Furnizori acreditați de servicii sociale. Furnizori publici de servicii sociale pot fi: – structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; – autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate […]

Perdut CERTIFICAT CONSTATATOR »

Perdut CERTIFICAT CONSTATATOR

PESTI MIX SRL, CUI 17605996, J17/1051/20.05.2005, cu sediul social în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 42, bl. E4A, sc. 5, et. 1, ap. 87, județul Galați, declar pierdut CERTIFICAT CONSTATATOR  ORIGINAL pentru punctul de lucru din Matca, nr. 213, județul Galați. Il declar nul.

ANUNTUL PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR IN CADRUL BIROULUI POLITIE LOCALA »

ANUNTUL PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI  TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR  IN CADRUL BIROULUI POLITIE LOCALA

Astazi, 28.11.2018, UAT Matca scoate la concurs 1 post temporar vacant : Inspector in cadrul Biroului Politie Locala  ; Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs sunt:      (1) a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are […]

Anunț CONCURS ANGAJARE »

Anunț CONCURS ANGAJARE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOHOR, cu sediul în localitatea Gohor,  strada Principală, numărul 711, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Inspector de specialitate: un post, conform HG 286/23.03.2011.   Concursul se va desfăşura astfel:   – Proba scrisă în data de 07.12.2018, ora 9.00, – Proba interviu în data de 12.12.2018, ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: – studii superioare – vechime în muncă minim 5 ani – apt din punct de vedere medical; – constituie un avantaj domiciliul pe raza comunei Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, (până la data de 28.11.2018) […]

Copyright © 2012 Ziarul Semnal