Admitere in instutitiile militare

mai 20th, 2011 in sectiunea Ultimele stiri, National.

În perioada 16.05. – 01.07.2011 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Ieremia Grigorescu” al judeţului Galaţi cu sediul în mun. Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 36, recrutează şi selecţionează candidaţi pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ, sesiunea 2011.

Astfel, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi pentru nevoile Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi ale  Inspectoratului General al Poliţiei Române, vor fi scoase la concurs 160 locuri, astfel:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri: 40 locuri – bărbaţi;

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti, judeţul Prahova:

 • 104 locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă bărbaţi, din care:
 • 100 locuri pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
 • 4 locuri pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române.
 • 16 locuri maiştri militari auto – bărbaţi, din care:
 • 7 locuri pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
 • 4 locuri pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române;
 • 5 locuri pentru Inspectoratul General al Jandarmerie Române.

De asemenea, pentru concursul de admitere la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu şi la Academia Tehnică Militară – Bucureşti, instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi scoase la concurs 7 locuri (ofiţeri), după cum urmează:

–  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu un număr de 3 locuribărbaţi şi femei, astfel:

 • 1 locuri la specialitatea „finanţe-contabilitate”;
 • 2 locuri la specializarea „intendenţă”

–  Academia Tehnică Militară – Bucureşti un număr de 4 locuribărbaţi şi femei, astfel:

 • 2 locuri la specialitatea „blindate, automobile şi tractoare”;
 • 2 loc la specialitatea „calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”.

Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi bărbaţi, cu excepţia locurilor prevăzute pentru specialităţile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale unde pot candida şi femei.

Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi la Academia Tehnică Militară este de 4 ani iar la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu este de 3 ani.

Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 2 ani.

Probele de verificare a aptitudinilor fizice, baremele minime prevăzute pentru acestea şi precizările tehnice aferente, aplicabile pentru concursurile de admitere în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt aplicabile şi pentru concursurile de admitere în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Apărării Naţionale.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

¨    Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

–       să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

–       să cunoască limba română scris şi vorbit;

–       să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

–        să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

–       să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2011;

–       să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

–       să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

–       să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

–       să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

–       să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

–       să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

–       să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;

–       să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

–       să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

¨    Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

–       Cererea de înscriere;

–       Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă (copie legalizată) care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (trebuie menţionate media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute pe fiecare an de studiu şi media la purtare) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2011;

–       Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată);

–       Copii ale actului de identitate (C.I./B.I.), carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

–       Copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

–       Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

–       Cazierul judiciar al candidatului;

–       Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

–       Trei fotografii 3/4 şi două fotografii color 9×12 cm;

–       Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor;

–       Pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau copie a permisului de conducere şi psiho-testul auto (testarea psihotehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate anterior), care trebuie să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C (pentru candidaţii care nu deţin permis de conducere);

–       Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

Detalii suplimentare privind  datele limită a etapelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere se pot obţine la sediul inspectoratului – Biroul Resurse Umane din str. Mihai Bravu, nr. 36, Galaţi,  la  numerele de telefon 460441/460142 sau prin accesarea paginii www.isujgalati.ro

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal