Anunt angajare

mai 12th, 2014 in sectiunea Publicitate.

Școala gimnazială ”Alexei Matevici” din comuna Movileni organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar – contabil 0,5 normă, vacant temporar până la revenire pe post a titularului – concurs care va avea loc pe data de 12 iunie 2014.

Pentru a participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească minim următoarele condiții:

–          Să fie cetățean român,

–          Să cunoască limba română scris și vorbit,

–          Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale,

–          Să aibă cunoștințe de operare PC, Windows XP, Microsoft Office 2003-2007, programe specifice de contabilitate,

–          Să aibă capacitate deplină de exercițiu, o stare de sănătate postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinței eliberată de medicul de familie,

–          Să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru ocuparea postului – studii medii în specialitatea postului;

–          Să aibă minim trei ani vechime în activități economico financiare,

–          Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă în săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul care împiedică înfăptuirea justiției de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o compatibilă cu exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidatul trebuie să întocmească un dosar cu următoarele documente:

  1. Cerere tip după model afișat
  2. Copie xerox după BI-CI
  3. Xerox după actele de studii certificate conform cu originalul
  4. Copia carnetului de muncă sau după caz adeverința care să ateste vechimea în muncă în specialitatea studiilor
  5. Cazier judiciar în cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cel mai târziu la data concursului
  6. Curriculum vitae
  7. Recomandare de la ultimul loc de muncă
  8. Adeverință medicală.

Mențiune

Actele CI/BI, actele de studii în specialitatea postului, carnetul de muncă – Revisalul, vor fi prezentate și în original la data depunerii dosarului.

Documentele solicitate se îndosariază în ordinea menționată într-un dosar cu șină care va fi depus și înregistrat la secretariatul unității până la data de 19 mai 2014.

Probele de concurs se vor desfășura astfel:

–          Proba scrisă pe data de 12 iunie 2014 ora 10:00

–          Interviu 13 iunie  2014 ora 10:00.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați unitatea școlară la nr. de telefon 0236823262 sau 0762173512. Bibliografia va fi solicitată pe adresa de mail doricamiron@yahoo.com sau la numărul de telefon menționat.

Director – prof. Dorica Miron

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal