ANUNŢ – ocupare post administrator financiar (contabil – jumătate de normă)

sept. 12th, 2013 in sectiunea Publicitate.

Şcoala Gimnazială ,,Al. Mateevici,, din comuna Movileni  organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar (contabil – 0,5 normă), vacant temporar pînă la revenirea pe post a titularului – concurs ce va avea loc în data de  30 octombrie 2013.

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii:
Să fie cetăţean român;
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
Să aibă cunoştinţe operare PC, Windows XP, Microsoft Office 2003/2007, programe specifice de contabilitate;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberată de medicul de familie;
Să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului (studii superioare economice);
Să aibă minim 3 ani vechime în activităţi economice financiare;
Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:
Să nu fie angajat cu normă întreagă în altă instituţie bugetară.

Candidatul trebuie să întocmească dosarul cu următoarele documente:
1. cerere de înscriere (tip) după modelul afişat;
2. copie xerox după BI/CI;
3.  xerox după actele de studii legalizate la notariat;
4. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă sau după caz adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
6. cazier judiciar (in cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cel mai tarziu pana la data desfasurarii concursului);
7. curriculum vitae;
8. recomandare de la ultimul loc de muncă;
9. adeverinţă medicală.

Mentiune
– Actele-C.I. (B.I.), Actele de studii  in specialitatea postului, Carnetul de munca – Revisalul vor fi prezentate si in original la data depunerii dosarului

Documentele solicitate se îndosariază în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi  depus şi înregistrat la secretariatul unităţii până la data de  7 octombrie 2013.
Probele concursul se vor desfăşura astfel:
– proba scrisa : 30 octombrie 2013 ora 10:00;
– interviul: 1 noiembrie 2013 ora 10:00.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi unitatea şcolară la nr. de telefon
0236823262 sau 0762173512 – bibliografia va fi solicitată pe adresa de e-mail doricamiron@yahoo.com sau la numărul de telefon menţionat.
Director –prof. Dorica Miron

 

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal