Convocare

mart. 18th, 2014 in sectiunea Publicitate.

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al SC TRANSTEC SA,   cu sediul in loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, jud. Galati, inregistrata la ONRC Galati sub nr.J17/59/1991, avand CUI RO 1632935, Consiliul de Administratie,  convoaca in data de 17 aprilie  2014, ora 10.00, la sediul societatii  Adunarea Generala  Extraordinara a Actionarilor si  Adunarea Generala  Ordinara a Actionarilor la ora 11.00.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 17 aprilie 2014 Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 18 aprilie 2014, la aceeasi ora, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.Aprobarea evaluarii terenului din loc. Tecuci si a raportului de evaluarea intocmit de evaluator autorizat cu valorile obtinute.
2.Aprobarea  datei  de 09.05.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea  situatiilor financiare anuale, Bilantul contabil si a Contului de profit si pierdere, intocmite la data de 31.12.2013, pe baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.
4. Aprobarea  datei  de 09.05.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

La sedinta pot participa toti actionarii inscrisi in  Registrul consolidat al actionarilor avand ca data de referinta 04.04.2014. Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.243 alin.3 din Legea 297/2004.
Formularele de imputernicire ( procura speciala ) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii  incepand cu data de 03.04.2014, intre orele 10-14.
Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare, din care : un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de 16.04.2014 ora 14.00, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta
sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sai actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de 03.04.2014 ( cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor)  si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi cel tarziu la data de 03.04.2014.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform regulamentului CNVM 6/2009 modificat cu regulamentul CNVM 7/2010.
Materialele pentru sedinta pot fi consultate la sediul societatii zilnic intre orele 12.00-14.00, incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 0236.82.00.15.

PRESEDINTE CA – BUTURCA MARIAN

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal