ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DIN CADRUL BIROULUI POLIȚIEI LOCALE

oct. 5th, 2017 in sectiunea Ultimele stiri.
 1. Astazi, 05.10.2017, UAT Matca scoate la concurs 1 post vacant: Referent în cadrul Biroului Poliției Locale;
 2. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs sunt:

     (1)

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 1. Data-limită și ora până la care se pot depune dosarele în vederea înscrierii la concurs este 19.10.2017, ora 16.00, sediul UATC Matca, persoana de contact: Lupu Georgiana, secretarul de comuna. 
 2. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „Admis” sau „Respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul instituției publice organizatoare în data de: 20.10.2017, ora 10.00.

5. Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor până în data de 23.10.2017, ora 16.00.

6. Rezultatul contestațiilor se afișează la sediul UATC MATCA în data de 23.10.2017.

7. Condițiile generale și specifice necesare pentru ocuparea unui post vacant de Referent –Biroul Poliție Locală, scos la concurs sunt:

 • Cunoaștere operare calculator, WORD, nivel avansat;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Atestat;
 • Vechime: 10 ani.
 1. Tipul probelor de concurs:
 • proba scrisă;
 • proba practică.
 1. Pentru alte informații referitoare la desfășurarea concursului puteți să vă adresați persoanei de contact d-na Lupu Georgiana, secretar comuna Matca, sau la nr. telefon: 0236/860004.
 2. Locul, data și ora desfășurării concursului pentru proba scrisă și practică pentru ocuparea postului: la sediul UAT Matca, respectiv în sala de ședințe, în data de 30.10.2017, ora 9.00.

11. Contestațiile se depun până în data de 31.10.2017 și se finalizează în aceeași zi prin publicare la avizierul instituției.

 1. Bibliografia necesară desfășurării concursului și fisa de post sunt întocmite de către d-na Lupu Georgiana, secretarul comunei Matca și aprobată de conducătorul instituției și sunt afișate la avizierul instituției;

Bibliografia cuprinde:

 • Constituția României;
 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001, Republicată,
 • Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221, din 31 martie 2011;
 • Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii;
 • Legea poliției locale nr. 155/2010.
 1. La anunțul privind organizarea concursului privind funcția vacantă de Referent-Biroul Poliție Locală se afișează Bibliografia de concurs și Fișa postului.

14. Informațiile prezentate se mențin la locul de afișare până la finalizarea concursului. 

15. Concursul pentru ocuparea a postului vacant, din cadrul Biroului Poliție Locală, constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. proba practică.

16. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Intocmit, Secretar comuna Matca, Lupu Georgiana

Lasa un raspuns

 

Copyright © 2012 Ziarul Semnal